Hanuman Chalisa

Athulitha baladhaamam hema shailaabha dheham

dhanuja-vana krushaanam gnaninaam agraganyam,

sakala-guna-nidhaanam vaanaraa-naam-adhisham

raghupathi-priya-bhaktham vaatha jaatham namaami.

 

Doha

 

Sri Guru charana saroja raja

  nijamanu mukuru sudhaari

baranau raghubara bimala jasu

 jo dhaayaku phala chaari || 1 ||

 

Buddhihina thanu janike

 sumirau pavana kumaara

bala buddhi bidhya dhehu mohi

 harahu kalesa bikaara || 2 ||

 

Chopai

Jaya hanumana gyana guna sagara

jaya kapisa thi-hun loka ujagara || 1 ||

Raamadhutha athu-litha baladhaama

anjani-puthra pavana-sutha nama || 2 ||

mahaabira bikrama bajarangi

kumathi nivaara sumati kae sangi || 3 ||

Kanchana barana biraja subesa

kaanana kundala kunchitha kesa || 4 ||

hatha bajra au dhvaja birajae

kandhe munja janey-u sajae || 5 ||

sankara suvana kesari nandhana

theja prathaapa maha jaga-bandhana || 6 ||

bidhyavana guni athi chathura

rama kaaja karibe ko aathura || 7 ||

prabhu charithra sunibae ko rasiya

ramalakhana seetha mana basiya || 8 ||

sukshma rupa dhari siyahin dhikhaava

bikata rupa dhari lanka jaraava || 9 ||

bhima rupa dhari asura sanhare

ramachandra kae kaja samvaare || 10 ||

layae sanjivana lakhana jiyaaye

sri raghubira harasi ura laaye || 11 ||

raghupathi kinhi bahutha badai

thuma mama priya bharathahi sama bhai || 12 ||

sahasa badhana thumharo jasa gavai

asa kahi sripathi kantha lagavai || 13 ||

sanakadika brahmaadi munisa

naaradha saaradha sahita ahisa || 14 ||

jama kubera digapaala jaha thae

kabi kobidha kahi sake kahan thae  || 15 ||

thuma upakara sugrivahin kinha

raama milaya raja pada dinha || 16 ||

thumharo manthra bibhishana maana

lankeshvara bhaye saba jaga jaana || 17 ||

juga sahasra jojana para bhaanu

lilyo taahi madhura phala janu || 18 ||

prabhu mudrikaa meli mukha mahin

jaladhi laanghi gaye acharaja naahin || 19 ||

dhurgama kaaja jagata ke jethae

sugama anugraha thumhare thae-thae || 20 ||

raama dhuarae thuma rakhavare

hotha na aajna binu paisare || 21 ||

saba sukha lahae thumhari sarana

thuma rachaka kahu ko dar na || 22 ||

apana theja samharo aapai

thino loka haanka thae kanpai || 23 ||

bhutha pisacha nikata nahi aavai

mahabira jaba naama sunaavai || 24 ||

naasai roga harai saba pira

japatha niranthara hanumantha bira  || 25 ||

sankata thae hanumaana chudaavai

mana krama bachana dhyana jo lavai || 26 ||

saba para raama thapasvi raajaa

tinakae kaaja sakala thuma saja || 27 ||

aura manoratha jo koi laavai

soi amitha jivana phala pavai || 28 ||

chaaro juga parathaapa thumhaara

hai parasiddha jagatha ujiyaaraa || 29 ||

saadhu santha kae thuma rakhaavare

asura nikandhana raamaa dulaarae || 30 ||

asta siddhi nau nidhi ke dhaatha

asa bara dhina janaki matha || 31 ||

raama rasaayana thumharae paasa

sadha raho raghupathi kae dhasa || 32 ||

thumhare bhajana ramako paavai

janama janama kae dukha bisaraavai || 33 ||

antha kaala raghubara pura jaai

jahaan janma hari bhaktha kahaai || 34 ||

 

aura devatha chitha na dharai

hanumatha sei sarba sukha karai || 35 ||

sankata katae mitae saba pira

jo sumirai hanumatha bala bira || 36 ||

jai jai jai hanumana gosai

krpa karahu gurudeva ki nai || 37 ||

jo sata bara patha kara koi

jutahi bandhi mahaa sukha hoi || 38 ||

jo yaha padhai hanumaana chalisa

hoya siddhi saakhi gaurisa || 39 ||

 

tulasidhasa sadha hari chaera

kijai naatha hrdhaya mahan dera || 40 ||

Doha

pavana thanaya sankata harana mangala murathi rupa

rama lakhana sita sahitha hrdhaya basahu sura bhupa

siyavara raamachandraki jaya

pavanasuta hanumanaki jaya

bolo bhai saba santanaki jaya